ציון בית ספרי ("ציון הגשה")

ציון בית ספרי הוא ציון שנועד לשקף את אופן הלמידה של התלמיד, את הישגיו בבית הספר התיכון בציון הסופי בתעודת הבגרות, ולהגביר את המוטיבציה של התלמיד ללמוד במסגרת כיתתו.
קביעת הציון הבית ספרי תתייחס ל:
הישגי התלמיד במהלך השנתיים האחרונות ובחינת מתכונת המתקיימת במתכונת הבגרות, זאת על מנת להכין את התלמידים לבחינת הבגרות.
חישוב הציון הבית ספרי יעשה באופן הבא (בכל המקצועות למעט חריגים מאושרים).
אם ציון המתכונת גבוה מהציון השנתי - ציון המתכונת ישוקלל כ־ 30% מהציון הבית ספרי, והציון השנתי ישוקלל כ־ 70% מהציון הבית ספרי. אם ציון מתכונת נמוך מהציון השנתי – הוא ישוקלל 20% מהציון הבית ספרי והציון השנתי ישוקלל
80% מהציון הבית ספרי. הציון הבית ספרי של התלמיד לא ייפול מהממוצע המשוקלל שהתקבל משתי השנים האחרונות ומבחינת המתכונת, למעט מקרים חריגים באישור הרכזת הפדגוגית.
אופן מסירת הציון הבית ספרי לתלמידים:
מורה חייב לידע את תלמידיו על אופן שקלול הציון הבית ספרי.
מורה המקיים יותר מבחינת מתכונת אחת חייב להגיד לתלמידיו מראש: האם ישקלל את כל ה"מתכונות", ואת האופן בו ישקלל את ה"מתכונות".
מורה חייב להעריך ולהחזיר בחינות מתכונת. יש לנסות להחזיר את הבחינה באופן אישי לתלמיד לפני בחינת הבגרות, על מנת לאפשר לתלמידים ללמוד מן הבחינה.
התלמיד יוכל לצפות בציון הבית ספרי באתר האינטרנט של בית-ירח.
ניתן לערער על ציון באופן מנומק בכתב בפני המורה המקצועי ורכז המקצוע – עד 3 ימים לפני הבחינה.