תנאי מעבר מכיתה לכיתה

הפסקת לימודים- המועצה הפדגוגית רשאית להחליט על הפסקת לימודים במקרים הבאים:

5 ציונים שליליים ומעלה בתעודת סיום השנה, או אי עמידה בכללי ההתנהגות בית הספר .

השלמת חובות בקיץ- מבחני קיץ או עבודות קיץ-לתלמיד יש יותר משני ציונים שליליים, ציון שלילי במקצוע בחירה, או משיקולי המועצה הפדגוגית.

ציון שלילי בחנ"ג- תלמיד שלא ישלים את חובותיו לא יתחיל את לימודיו בשנה הבאה, עד השלמת חובותיו.