זכאות לבגרות

תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות אם יעמוד בדרישות הבאות:
א. מקצועות חובה - התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות החובה בהיקף של מינימום 16 יח"ל .
ב. מקצועות בחירה - התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות הבחירה בהיקף של מינימום 5 יח"ל. סה"כ מקצועות חובה + בחירה = מינימום 21 יח"ל
ג. חינוך גופני - התלמיד יקבל ציון חיובי בחנ"ג בסיום לימודיו בבית הספר.
ד. מקצוע מדעי - התלמיד ילמד לפחות מקצוע מדעי אחד בכיתה י'.
ה. השכלה כללית - התלמיד ילמד שני מקצועות הנחשבים כהשכלה כללית, בהיקף של שעתיים שבועיות בסמסטר.
ו.  מעורבות חברתית - התלמיד יתרום לקהילה במהלך כתות י׳-י״א. כמו כן ישתתף התלמיד בפעילות בית ספרית הקשורה למעורבות חברתית במסגרת כיתתית או שכבתית.