English InformationTO THE BEIT YERACH

HOME PAGE

"BEIT YERACH" IS A COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL.

Principal

Sharon Sade

Pedagogical co-ordinator

: Michal Liani


Address

: Mobile Post Jordan Valley

Zip-Code: 15115

Tel: 04-6750803 Fax: 04-6750808

ISRAEL


email

BEIT YERACH'S " IDENTITY CARD "

Beit Yerachis a comprehensive High School spanning fours years of learning 9th to 12th Grades inc which serves as Local Education Authority to the high-school aged youngsters of the co-operative settlements Kibbutzim in the area

Beit Yerach
continues the educational program begun in the local Junior and Junior High Schools in the Jordan Valley. It maintains close ties with the kibbutzim whose children attend the school, as well as with other educational establishments in the area

The educational program at Beit Yerach is based on the Ministry of Education curriculum and comes under the supervision of the Rural Education Department

.Over 800students study at Beit Yerach

.Some 100 teachers instruct them

Views of Beit Yerach

סרטי גמרקולנואקטיוי


 


סרט תדמית

בית-ירח הוא בית-ספר תיכון מקיף ארבע-שנתי (ט'-י"ב), המהווה רשות חינוך מקומית, במסגרת המועצה האזורית עמה"י .

לתלמידי בתי-הספר היסודיים בעמק, מהווה המסגרת החינוכית בבית-ירח, המשך על יסודי ללימודיהם.

בית הספר פותח את שעריו גם בפני תלמידים נוספים מהסביבה.

בית-ירח שומר על קשרים הדוקים עם הקהילה סביבו – הישובים, ההורים ומערכת החינוך האזורית.


סרט תדמית

בית-ירח הוא בית-ספר תיכון מקיף ארבע-שנתי (ט'-י"ב), המהווה רשות חינוך מקומית, במסגרת המועצה האזורית עמה"י .

לתלמידי בתי-הספר היסודיים בעמק, מהווה המסגרת החינוכית בבית-ירח, המשך על יסודי ללימודיהם.

בית הספר פותח את שעריו גם בפני תלמידים נוספים מהסביבה.

בית-ירח שומר על קשרים הדוקים עם הקהילה סביבו – הישובים, ההורים ומערכת החינוך האזורית.


כתיבת עבודה עיונית

כתיבת עבודות עיוניות

עבודה עיונית היא עבודה עצמית בה ינסה הלומד להתמודד עם סוגייה מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה.

כושר הלימוד העצמי של הלומד.

הכרתו דרכי לימוד מתקדמות.

התמודדותו באיסוף חומר.

יכולתו למיין חומר רלבנטי לעבודתו.

יכולת סינתזה של החומר הרלבנטי.

מאפייני העבודה העיונית:

הלשון אינה אישית, (אינה כתובה בגוף ראשון) אלא:

לשון כללית

לשון תקנית

לשון אובייקטיבית

מבנה לוגי – מבנה הגיוני בו יוצגו הרעיונות והעובדות.

רצף העבודה תהא כתובה ברצף הגיוני.

ביקורת הכותב יפתח ביקורת ויוכיח חשיבה עצמאית.

מהימנות והגינות הכותב יציין את מקור החומר עליו הוא מסתמך, בדרך המקובלת.

מבנה העבודה

עמוד שער: נושא העבודה באופן מודגש

שם התלמיד מגיש העבודה

הכתה

שם המורה לו מוגשת העבודה.

תוכן העניינים: ממוספר על פי הפרקים השונים.

הקדמה: כתובה בנימה אישית.

מבוא: מחקרי

מתאר בקצרה את: נושא העבודה.

הבעיה המרכזית עליה מנסה העבודה לענות.

משיב על השאלה: מדוע נבחר נושא זה.

מתאר את המקורות לעבודה.

מציין קשיים בעבודה.

מתאר ומסביר את מבנה העבודה ומדוע נבחר מבנה זה.

גוף העבודה: בנוי וכתוב על פי ראשי הפרקים שנקבעו.

סיכום: מתאר את התשובה לשאלה שהוצגה במבוא.

מביא מסקנות שעלו במהלך העבודה. (אם אין מסקנות יש לכתוב).

ניתן, ולא חובה, להביא התייחסות אישית בדבר דעה אישית לגבי

החומר הנלמד.

רשימה ביבליוגרפית: כתובה על פי כללי הכתיבה הביבליוגרפית.

נספחים: טבלאות, תמונות, מסמכים, כל מה שאינו שייך ישירות לעבודה, אך הכותב מעונין בקיומו בעבודה.

מקורות מידע לעבודה עיונית

א. מקורות מידע כתובים: אנציקלופדיות כלליות

אנציקלופדיות נושאיות

קבצי מאמרים בתוך ספרים

ספרים, ספרי יען " ספר מביא ספר"

כתבי עת

קטלוג ספרייתי

תוכן עניינים

אינדקס

רשימות ביבליוגרפיות המופיעות בספרים

מראי מקום המופיעים בספרים ומאמרים

ב. מקורות ממחשבים:
תקליטור כתבי עת
אוניברסיטת חיפה,

תקליטור לחינוך ומדעי החברה של מוסד סאלד.

תקליטור חינוכי תקליטור בנושאי לימוד שונים.

תקליטור בנושא אקולוגיה.

תקליטורים בנושאים שונים באמנות.

תקליטור פרשנות בתנ"ך = מקרא, "דעת מקרא".

אינטרנט.

שיקולי דעת בבחירת נושא

האם הנושא מעורר עניין?

האם הנושא קשור בעבודות קודמות שנכתבו בעבר?

האם הנושא אינו נדוש ושגרתי מדי?

האם יש די מקורות וספרות בנושא?

האם הנושא מנוסח בתמצות ובהירות?

האם הנושא ממוקד וספציפי?

האם הנושא מנוסח כשאלה שיש בה מימד של חקר ותשובה?

האם יש לתלמיד כלים על מנת למצות את הנושא? את שאלת החקר?

האם הוצגו שאלות וקשיים רבים מידי?

מהם הכלים העומדים לרשות הכותב בתחום המסוים בו הוא כותב?


קביעת ראשי פרקים לעבודה, לאחר הצבת הנושא ושאלת החקר

כל ראש פרק: 1. קשור לנושא העבודה.

2. לא רחב מידי ולא מצומצם מידי.

3. מנוסח בצורה בהירה.

4. עוסק בנושא אחד ולא באוסף נושאים שאין קשר ביניהם.

ראשי הפרקים מאורגנים כך:

1. יש ביניהם קשר הגיוני (סיבה ותוצאה, סדר כרונולוגי, מהכלל אל

הפרט, מהפרט אל הכלל, או כל סדר הגיוני אחר).

2. אין ביניהם חפיפה. אין נושא המופיע בשני ראשי פרקים.

רצוי:

1. לפתוח בפרק המסביר או פותח את הנושא.

2. לסיים בפרק שיש בו דעות או מסקנות מבוססות.

כללים עליהם יש לשמור בסיכום פרקי העבודה

הפסקות השונות בפרק צריכות להיות בסדר הגיוני.

בגרויות

תנאי זכאות לבגרות

תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות אם יעמוד בדרישות הבאות:
א. מקצועות חובה – התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות החובה בהיקף של מינימום 16 יח"ל .
ב. מקצועות בחירה – התלמיד יצליח בבחינות הבגרות במקצועות הבחירה בהיקף של מינימום 5 יח"ל. סה"כ מקצועות חובה + בחירה = מינימום 21 יח"ל
ג. חינוך גופני – התלמיד יקבל ציון חיובי בחנ"ג בסיום לימודיו בבית הספר.
ד. מקצוע מדעי – התלמיד ילמד לפחות מקצוע מדעי אחד בכיתה י'.
ה. השכלה כללית – התלמיד ילמד שני מקצועות הנחשבים כהשכלה כללית, בהיקף של שעתיים שבועיות בסמסטר.
ו.  מעורבות חברתית – התלמיד יתרום לקהילה במהלך כתות י׳-י״א. כמו כן ישתתף התלמיד בפעילות בית ספרית הקשורה למעורבות חברתית במסגרת כיתתית או שכבתית.

מקצועות החובה ומספר יחידות הלימוד

ללא שם

* אנגלית
כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן באנגלית ברמה של 3 יח"ל וכדי להתקבל לאוניברסיטה – ברמה של 4 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.

** מתמטיקה
כדי לקבל תעודת בגרות חייב כל תלמיד להיבחן במתמטיקה ברמה של 3 יח"ל לפחות.

התלמידים ילמדו ברמה המתאימה להם.

מידע בנושא בחינות הבגרות

הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות

יש להביא ת.ז לבחינת הבגרות (לא יתקבלו רישיונות נהיגה או דרכונים)

יש להגיע לבית הספר 30 דק' לפני מועד הבחינה.
יש להימצא בכיתות 15 דק' לפני תחילת הבחינה.

תלמידים מאחרים יפסידו זמן היבחנות.
שימו לב – באחריות התלמידים לוודא את מס' ת.ז. שלהם על גבי מחברת הבחינה.
טלפונים ומחשבים ניידים – בתוך התיקים במצב כבוי.

בהצלחה ! ! !

בנושא בחינות הבגרות יש לפנות לאילנה עתיר רכזת בגרויות בביה"ס בדוא"ל: 

השלמת/תיקון ציון בחנ"ג לבוגרי בית הספר

החל מה 1/9/2008נכנס לתוקף חוזר משה"ח להשלמת ציון בחנ"ג לבוגרי ביה"ס:

  1. בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך גופני יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.
  2. בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב' יחוייב בהשתתפות ב-10 שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני כדי לבצע מבחן בכושר גופני ובעבודה בכתב.
  3. כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.
  4. מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג (לבוגרים הפטורים משיעורים מעשיים):

  1. על המורה לחינוך גופני להציע לבוגר נושאים לבחירה.
  2. המורה ינחה את הבוגר בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני www.education.gov.il/pe.  היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

בהצלחה לכולם.

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך- טוהר הבחינות

פורטל התלמידים של אוח- משרד החינוך

פורטל בחינות-משרד החינוך

לוח בגרויות 2017- חורף

לוח בגרויות 2017- קיץ

אודות בית ירח

"בית ירח" הוא בית ספר ממלכתי על-יסודי, ארבע שנתי, בבעלות המועצה האזורית "עמק הירדן".

בית הספר "בית ירח"  הוקם לפני כשבעים שנה על-ידי מיישבי עמק הירדן. כיום בית הספר מונה כ-820 תלמידים הלומדים בארבע שכבות מט' עד י"ב. התלמידים מגיעים אלינו מיישובי הסביבה הקרובה והרחוקה: קיבוצי עמק הירדן, מושבת כינרת, ישובי רכס הפוריות, טבריה, קיבוצי דרום רמה"ג, מגדל, כפר חיטים, מושב לבנים ועוד.

כל שכבה מונה שמונה כיתות הכוללות כיתת חינוך מיוחד, כיתת ל"ב- אתגר, כיתת מב"ר, כיתת מצטיינים וארבע כיתות "רגילות". כמו כן קיימת בבית הספר כיתה ייחודית רב גילית למניעת נשירה.

בבית ירח כ-140 אנשי צוות, וניתן לציין בגאווה ששליש מהם הינם בוגרי בית הספר.

בהתאם לחזון "בית ירח"  אנו משלבים פעילות חברתית ענפה יחד עם מגוון רחב של מקצועות לימוד בתחומי המדעים המדוייקים, מדעי החיים, מדעי הרוח, מדעי  החברה והאומנויות ותכניות ייחודיות כמו חקלאות בעלי חיים וחקלאות מטעים. בנוסף, אנו מקיימים שת"פ עם מכללת כנרת במטרה להרחיב את מגוון האפשרויות הלימודיות לתלמידים וכדי לקדם מצוינות אקדמית.

אחוזי הזכאות לבגרות של בית הספר גבוהים, רבים מבוגרי בית הספר מתנדבים לשנות שירות ולמכינות קדם צבאיות, ואחוזי הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל עומדים על כמעט 100%.